Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ NΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 103 Ν. 3852/2010)

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021
image_print