Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας (άρθρο 103 Ν.3852/2010)

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
image_print