1

Επικύρωση πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 17/4/2020 έως 16/4/2021 για την κατακύρωση της σύμβασης.