1

Επιβολή δημοτικού τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων