Επιβολή δημοτικού τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2023