Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ

Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021
image_print