Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
image_print