Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print