Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022
image_print