Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023
image_print