Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020
image_print