Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΗ-5289, ΚΥ-8718 & ΚΥ-8715

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print