Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016
image_print