1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEB-SERVICES ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ OTS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020