Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( ACE ERP, eCM-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, eCM -ΜΕΛΕΤΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ, eCM-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ , eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΑΠΟ ΣΧΕΔΙΑ , SCADA -ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ) ΑΠΟ 1/7/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017
image_print