ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ , ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ , ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ