1

Αίτημα διαγραφής από χρηματικό κατάλογο , που αφορά τέλος χρήσης λαϊκής αγοράς