Εξέταση αιτήματος απευθείας ανάθεσης επισκευής και συντήρησης κιγκλιδωμάτων και κεντρικής εισόδου (αυλόπορτες).