1

Εξέταση αίτησης υπαλλήλων ΙΔΟΧ για την καταβολή των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4483/2017 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4735/2020