1

Εξειδίκευση πίστωσης για έγκριση κάλυψης δαπανών της δράσης Αθλητισμός και Παιχνίδι 2023 από Κ.Α 15.6473.02 (Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023