Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Γνωμοδότηση περί αποδοχής ή μη αιτήματος ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς επί της με αριθ. κατάθ. ΑΓ.25/9-6-2021 αγωγής του Σοφιανόπουλου Χρήστου ΚΑΤΑ του ανωτέρω ΝΠΔΔ.

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
image_print