1

Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων δημ. συμβουλίου και επιτροπών. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 2000,00 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 2000,00 €