ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟ Κ.Η.Φ.Η. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020