Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

υπηρεσίες υποστήριξης (συντήρησης και ανάπτυξης) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013
image_print