Τμήμα Προμηθειών

Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης τεχνικών εφαρμογών (ACE ERP eCM-Κατασκευή, eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις, eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια, eCM-Παρακολούθηση ΔΕ) 12 χρηστών

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022
image_print