1

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο Δράμας », για ποσό ύψους 5.503,97 € με το Φ.Π.Α. (4.503,97€ χωρίς το Φ.Π.Α.). Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 20880/31-05-2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών