1

“Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού” -υποέργο 1 για το έτος 2018- 2019.Απόφαση ένταξης αρ. πρωτ. 45170/26-4-2018 υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης-ΣΑΕΠ-031/1.Κωδικό ΟΠΣ 5010732 Επιχειρισιακό πρόγραμμα ΑΜΘ ΕΣΠΑ 2014-2010.Η δαπάνη θα βαρύνει τον