1

Υποβολή δύο (2) αποφάσεων Δημάρχου προμήθειας με διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 8 του δεύτερου άρθρου (Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής ) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του κορωνοϊού COVID-19».