1

Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006