Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΑΑΕ – Άρθρο 17 του Ν.4071/2012)