Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» ,στον ανάδοχο Καυκά Αθανάσιο με ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%).

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011
image_print