1

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ¨