Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε Γεωκτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις»

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print