1

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ