Οικονομική Επιτροπή

Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ.)

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021
image_print