Κατανομή ποσών στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών