Καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Δράμας