Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΤΕΩΣ ΥΠΑΛ. ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
image_print