1

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες. Κάλυψη δαπάνης ταφής άπορου δημότη.