1

Καταβολή δικαστικώς καθορισθείσας αποζημίωσης σύμφωνα με την 1/2006 Πράξη Εφαρμογής στους Δέσποινα Παπαδοπούλου, χήρας Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο