1

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ