Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023
image_print