1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του Δήμου Δράμας για το οικονομικό έτος 2020