1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Δράμας για το έτος 2019