1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.