Καθορισμός τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων για το οικ. έτος 2019