Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2011