1

Καθορισμός τέλους καθαριότητας – φωτισμού για το οικ. έτος 2011