1

Καθορισμός του δικαιώματος χρήσης του Α΄ και Β΄ Νεκροταφείου του Δήμου Δράμας και των Τοπικών Διαμερισμάτων, για το οικ. έτος 2011