1

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 11 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017